Konrad Bąk | PHOTOART » Regulamin
Regulamin
I. Ogólne informacje o księgarni

1. Sklep internetowy Konrad Bąk PotoArt [zwana dalej „Sklepem”], działająca pod adresem konradbak.pl, prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Usługowe „ELKOMP” Konrad Bąk ul. Łąkowa 21/2, 57-320 Polanica Zdrój, NIP 883-157-06-26 zgodnie z wpisami do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
3. Dane kontaktowe:
Konrad Bąk
ul. Jutrzenki 17e
52-311 Wrocław
tel. 507 119 651
e-mail: album@konradbak.pl
Nr konta: 69-2490-0005-0000-4000-9761-0966

II. Zasady zakupów i płatności

1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Na stronie internetowej Sklepu publikowane są informacje o aktualnie dostępnych produktach. Znajdujące się na stronie Sklepu informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
3. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep za pośrednictwem strony internetowej. 
4. Sklep, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz produktów, które w danym momencie zostały wybrane przez Klienta w celu złożenia zamówienia.
5. W celu złożenia zamówienia, Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronach Sklepu. Wypełniając formularz, Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, wybiera sposób zapłaty oraz wskazuje adres wysyłki, i dane kontaktowe.
6. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
7. Wszelkie płatności realizowane przed wysłaniem przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowią przedpłatę na poczet realizacji umowy sprzedaży.
8. Na zamówione produkty wystawiana jest faktura VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o wypełnienie danymi na jakie ma zostać wystawiona faktura, przeznaczonej na ten cel części formularza.
11. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Wydawnictwo akceptuje następujące formy płatności: płatność przez serwis przelewy24.pl
12. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa do momentu wysłania produktów. W celu zmiany lub rezygnacji należy skontaktować się ze Sklepem pod adresem albumy@konradbak.pl.
13. Ceny produktów w Księgarni są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki są podawane odrębnie. 

III. Koszty wysyłki

1. Wydawnictwo pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta. Opłata ta uzależniona jest od wagi przesyłki oraz cenników przewoźników (Poczty Polskiej).
2. Aktualne opłaty za przesyłkę znajdują się na stronie Sklepu.
3. Opłata może ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez Pocztę Polską i/lub firmę kurierską.
4. Koszt przesyłki doliczany jest do kwoty zamówienia.

IV. Terminy dostawy

1. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od rodzaju zakupu (preorder, zakup standardowy) oraz dostępności produktu.
2. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, przy czym realizacja zamówienia rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi (objęcia produktu w posiadanie przez Klienta).
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy w wskazanym powyżej terminie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je na adres Sklepu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie ust. 1 powyżej, umowę uważa się za niezawartą.
a. Klient ma obowiązek zwrócić dostarczone produkty do Sklepu lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany jeśli produkty, których dotyczy odstąpienie, zostaną odesłane przed jego upływem. Produkt należy zwrócić w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
b. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem.
4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w wypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności: 
a. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
d. w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VI. Reklamacje

1. Sklep ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, albo odstąpić od umowy sprzedaży.
2. Reklamowany przez Klienta produkt (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać na adres Sklepu z dopiskiem: „Reklamacja”.
3. Wady i uszkodzenia wynikające z winy Klienta (np. zabrudzenia, otarcia, odciski palców, zarysowania …) nie podlegają reklamacji.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Sklep nie udziela gwarancji, natomiast w pewnych wypadkach produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji wynikają z treści oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do produktu.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak są niezbędne do zrealizowania umowy zawartej z Klientem.
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest „ELKOMP” Konrad Bąk ul. Łąkowa 21/2, 57-320 Polanica Zdrój
3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, tj. wysłania zamówienia.
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VIII. Ochrona praw autorskich

1. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Sklep zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego znaczną liczbę produktów wskazującą na ich przeznaczenie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, Sklep ma prawo odmowy zawarcia umowy sprzedaży.

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01/02/2016. 
3. W przypadku konieczności dokonania zmian regulaminu, zmiany takie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.